Pozadie najlacnejší stavebný materiál
Vstup do košíka Naše referencie

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete. 

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia


Obchodné podmienky slúžia k tomu, aby obchodné vzťahy so zákazníkmi mali právne záväzný základ pre obe strany. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia občianskym, obchodným zákonníkom a týmito obchodnými podmienkami.


Predávajúci:

Group eu, s.r.o.

Kovarce  464

956 15 Kovarce

Zapísaný : Okresný súd Nitra, Vložka číslo:  40711/N 


Kupujúci:


Kupujúci– koncový užívateľ – fyzická alebo právnická osoba (ďalej len koncový užívateľ) pri zahájení obchodného vzťahu poskytne predávajúcemu svoje kontaktné a osobné údaje. Právne vzťahy predávajúceho s koncovým užívateľom vyslovene neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. a v znení neskorších predpisov ďalej len Občiansky zákonník.

 

 

2. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Všetky údaje,  ktoré zákazník zadáva podliehajú ustanoveniam . Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľom týchto stránok a súčasne spracovateľom  osobných údajov  v zmysle uvedeného zákona je spoločnosť  Vladimír Michalík. Zákazník registráciou súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Vladimír Michalík.  Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovar (poskytnutie mena a adresy ).

 

3. Objednávanie tovaru

Zákazník si prostredníctvom e-shopu zostaví objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, jeho množstvo, cenu, meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej (oprávnenej) za objednanie a prevzatie tovaru, miesto dodania a spôsob vykládky. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník jej odoslaním potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi. Na základe objednávky zašle predávajúci na e-mail zákazníka prehľad objednaného tovaru s uvedením jeho druhu, množstva a ceny. Tento prehľad  nie je záväzný a konečná cena sa môže líšiť s ohľadom na prípadné zmeny cien na strane dodávateľov predávajúceho.

 

Po odsúhlasení konečnej ceny objednávky zákazníkom mu bude na jeho e-mail odoslaná výzva k platbe, ktorá obsahuje celkovú cenu objednávky a prehľad o druhu a množstve tovaru, nákladoch na dopravu a manipuláciu s nákladom (množstvo paliet a výška záloh na ne, vykládka hydraulickou rukou a pod.). Ceny môžu byť zmenené v závislosti na zmene množstva objednaného tovaru. Počet paliet, ktoré budú zákazníkovi skutočne účtované, môže byť odlišný od pôvodne objednaného počtu paliet - zvýšené množstvo paliet je predávajúci oprávnený kupujúcemu doúčtovať. Termín dodania bude so zákazníkom dojednaný telefonicky. Zaplatením kúpnej ceny zákazník záväzne potvrdzuje svoju objednávku a uzatvára tak s predávajúcim kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa uskutoční dodanie objednaného tovaru.

  

4. Storno objednávky

Objednávku je možné stornovať e-mailom, po prihlásení v časti objednávky prípadne telefonicky.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, t. j.

 

do doby zaplatenia. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.
Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo dôjde ku zvýšeniu ceny za tovar na strane dodávateľa predávajúceho alebo pokiaľ nie je schopný tovar za jeho uvedenú cenu v danej chvíli dodať z iných dôvodov. V takomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalších postupoch. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo odoslaná na adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní). Predávajúci je rovnako oprávnený stornovať objednávku, keď platba za tovar nebola prevedená v stanovenom termíne. Platba zo strany zákazníka sa považuje za riadne uhradenú v prípade, že je najneskôr v deň splatnosti (uvedený na faktúre) riadne a úplne pripísaná na účet predávajúceho.

 

5. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované štandardným spôsobom v súlade s legislatívou. Doporučujeme zákazníkom venovať patričnú pozornosť prevzatiu tovaru s ohľadom na možné poškodenie a tým predísť prípadným nezrovnalostiam.

 

6. Platobné podmienky

Platba sa realizuje (po odsúhlasení podmienok objednávky, ceny za tovar, dopravy a manipuláciu, a termínu dodania) jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. Prevodom na bankový účet predávajúceho(účet v: VÚB banka.),

2. Platba v hotovosti pri osobnom odbere zo skladu predávajúceho

 

Cena je platná do doby splatnosti uvedenej vo výzve k platbe. Po tejto lehote splatnosti sa cena tovaru môže zmeniť. To neplatí pre tzv. akciové ponuky. Tu platí cena len do dátumu uvedeného na internetových stránkach ako dátum skončenia akcie.
V prípade platby zo zahraničia je zákazník povinný uhradiť čiastku v eurách. Pri zadávaní platby je zákazník rovnako povinný uviesť platobný symbol OUR. (všetky poplatky súvisiace s prevodom hradí odosielateľ.) V prípade platby v inej mene alebo pri zadaní symbolu BEN je predávajúci oprávnený rozdiel zákazníkovi doúčtovať.

 

7. Dodacie podmienky

Tovar je expedovaný podľa možností výrobcu alebo dodávateľa, ďalej podľa dostupnosti produktov a prevozných možností predávajúceho a to v čo najkratšom možnom termíne po záväznom potvrdení objednávky kupujúcim. K záväznému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho dochádza po predchádzajúcom odsúhlasení termínu dodania, konečnej ceny, spôsobu a termínu dopravy, spôsobu a formy platby, a to uhradením kúpnej ceny na účet predávajúceho. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na požadované miesto a jeho prevzatie. Tovar môže prevziať len osoba k tomu oprávnená alebo osoba poverená. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.
Pokiaľ si kupujúci v objednávke dopredu neobjedná u predávajúceho zloženie tovaru z dopravného prostriedku, je povinný previesť zloženie tovaru vlastnými silami a prostriedkami v čo najkratšom čase.
Ak kupujúci odmietne prevziať predmet plnenia bezdôvodne, nesie všetky náklady spojené s dodaním tovaru v plnej výške.
Ak kupujúci neprevezme predmet plnenia z dôvodu na jeho strane (napr. v dohodnutom termíne nie je na mieste dodania prítomný kupujúci alebo ním určená osoba alebo kupujúci nie je schopný uhradiť kúpnu cenu, popr. nie je schopný zložiť tovar), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.
Ceny tovaru sú uvedené na webovej stránke. V závislosti na množstve objednaného tovaru môže dôjsť k ich zmene.
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – hlavne druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalu podľa priloženého dodacieho listu.
Pokiaľ kupujúci bez výhrad potvrdí prevzatie zásielky podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nebude braný zreteľ.
 

 

8. Doprava 

Objednávajte pohodlne, rovno z domu cez náš e-shop a využite dopravu za skvelé ceny .

 

Doprava zadarmo pre polystyrén- Pri objednávke :nad 30 m3 a úhrade vopred na predfaktúru -  iba západné Slovensko - najlepšie je si to overiť telefonicky alebo e-mailom !

 

Platí iba pre produkty : fasádny polystyrén EPS 70F, sivý fasádny polystyrén Neo Term ,podlahový polystyrén , strešný EPS 100, Eps 150, perimeter 200,  extrudovaný polystyrén Fibrostir, 

 

Doprava 1: dodávka

 

Objednávajte pohodlne, rovno z domu cez náš e-shop a využite dopravu za skvelé ceny .

 

Dodávka – do 3,5 t     

 

Cena dopravy do 1 300kg (1,3 t)   je 0,5 Eur/km s DPH,platí sa iba jednosmerná cesta od sídla spoločnosti v obci Kovarce. 

 

Doprava 2:dodávka + vozík

Dodávka – do 3,5 t     

 

Cena dopravy do 1 700kg (1,7 t)   je 0,6 Eur/km s DPH,platí sa iba jednosmerná cesta od sídla spoločnosti v obci Kovarce. 

 

Doprava 3: nákladné auto

Nákladné auto -nad 1 700kg (1,7 t) –cena sa stanovuje individuálne, v závislosti od množstva a druhu materiálu.

 

Doprava nezahrňuje zloženie materiálu, šofér Vám len podá materiál z auta.

 

Dopravu tovaru zaisťuje predávajúci. Cena za dopravu tovaru a manipuláciu s nákladom (množstvo paliet a výška záloh na ne, vykládka hydraulickou rukou a pod.) je stanovená podľa skutočne vynaložených nákladov v súlade s podmienkami dodávateľov alebo dopravcov, ktoré zaisťujú dodanie tovaru. Uvedené náklady na dopravu a manipuláciu sú zahrnuté do celkovej ceny objednávky, ktorá je uvedená vo výzve k platbe (viď bod 3. Objednanie tovaru).
V prípade, že je doprava tovaru objednaná s vykládkou a dopravou tak zaisťuje vozidlo s hydraulickou rukou, bude kupujúcemu účtovaná vykládka i v prípade, že pri prevzatí tovaru samotnú vykládku odmietne a tovar vyloží vlastnými silami.
V niektorých prípadoch môže byť doprava zaisťovaná zdarma, napríklad pri väčšom množstve objednaného tovaru alebo keď je dodávateľom predávajúceho zaistená bezplatná doprava.

 

Pri odbere plne naloženého kamiónu môže byť cena tovaru znížená, pokiaľ kupujúci splní tieto podmienky:

 

-odber v množstve plne naloženého kamiónu
-jedno miesto nakládky a jedno miesto vykládky na území SR
-príjazd na miesto vykládky po spevnenej ceste
-na mieste bude vykládka zaistená tak, aby jej doba nepresiahla jednu hodinu od príjazdu kamiónu
-na miesto vykládky bude prítomná osoba oprávnená v mene kupujúceho k prevzatiu tovaru, jeho    

 

 kontrole (množstvo, druh, akosť, stav paliet) a potvrdenie prevzatia tovaru na dodacom liste

 

 predávajúceho.

Tovar si môžete vyzdvihnúť aj v našom sklade. Vyzdvihnutie je možné len nazáklade vytvorenej a potvrdenej objednávky a v stanovenom čase ktorý musí byť vopred dohodnutý!
Bez objednávky a dohodnutého času prevzatia je možné že Vami požadovaný tovar nebude na sklade v dostatočnom množstve, alebo nebude na sklade vôbec.

 

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.
Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s originálom dokladu o kúpe doručiť na adresu expedičného skladu. Pred vrátením tovaru kupujúci zašle e-mail s oznámením čísla faktúry a dátumu potvrdenia objednávky, súčasne oznámi číslo účtu, na ktoré chce vrátiť uhradenú čiastku. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci najneskôr do 15 dní vopred dohodnutým spôsobom vráti späť odpovedajúcu čiastku po odčítaní náhrady predávajúceho za skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (t. j. náklady na dopravu). V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude odstúpené od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť. Možnosť odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôle predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného na prianie kupujúceho či na tovar objednaného špeciálne a výslovne na jeho prianie.

 

10. Používané doklady

Elektronická verzia objednávky – vyplňuje ju kupujúci na www.lacnystavebnymaterial.sk. Objednávka telefonická – v prípade operatívnej potreby už registrovaného kupujúceho.
Potvrdenie objednávky – výzva k zaplateniu (odoslaná na e-mail).
Vystavenie daňového zálohového dokladu potvrdzujúceho prijatie úhrady na účet – iba u platby vopred (originál pre kupujúceho, kópia pre predávajúceho).
Vystavenie dodacieho listu a jeho potvrdenie kupujúcim pri prevzatí tovaru (originál a jedna kópia. Originál pre predávajúceho, kópia pre kupujúceho).
Vystavenie faktúry – daňového dokladu, predanie súčasne s tovarom alebo zaslanie originálu kupujúcemu po dodaní tovaru (originál kupujúci, kópia predávajúci).

 

11. Paletové hospodárstvo

Paletové hospodárstvo sa pri účtovaní riadi platnými cenníkmi výrobcu a dodávateľa predávajúceho, týka sa to i poplatku za opotrebenie.
Za palety je účtovaná zúčtovacia cena. Nepoškodené, znovu použiteľné palety je možné vrátiť do skladu spoločnosti Vladimír Michalík
Lehota pre vrátenie paliet je rovnaká ako u výrobcu, obvykle je 12 mesiacov, u niektorých výrobcoch 6 mesiacov. Pri vrátení je nutné predložiť kópie daňových dokladov (alebo ich čísla).

 

12. Zodpovednosť za správnosť údajov

Vzhľadom ku skutočnosti, že informácie uvedené na webovej stránke sú preberané od tretích strán a môžu preto obsahovať nepresnosti, nemôžeme bezvýhradne garantovať ich informačnú hodnotu. Nenesieme teda zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím informácií z našej webovej stránky.

 

13. Zákaznícka podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícií a v priebehu celého procesu obchodu Vám budeme nápomocní pri riešení prípadných problémov.

  

14. Reklamačný poriadok

Všeobecné podmienky reklamácie

 

Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci je povinný si dodaný tovar dôkladne prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:

 

a) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
b) poštou na adresu prevádzkovateľa:
Vladimír Michalík, Hurbanova 464, 956 15 Kovarce

 

Kupujúci je povinný uviesť:

 

a) číslo objednávky,
b) doložiť doklad o vlastníctve tovaru (faktúra, daňový doklad, dodací list),
c) najvýstižnejší popis chýb a ich prejavov.

 

Povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci rozhodne o reklamácií najneskôr do 15 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Reklamácie vrátane odstránenia chyby budú vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

 

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

 

Všeobecné ustanovenia

 

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

 

Ku každému tovaru je priložený dodací list (popr. faktúra, daňový doklad), ktorý môže slúžiť zároveň ako záručný list, pokiaľ ten nie je priložený. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho (prepravného) listu. Pokiaľ nie je tovar osobne odobraný, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy sa tovar preberá od dopravcu.

 

Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím (prepravným) listom a skutočne dodaným tovarom alebo neobdržal sa zásielkou správne vyplnený dodací list, je povinný podať ihneď písomne správu adresovanú na meno obchodníka, ktorý vyhotovil faktúru. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečiu, že mu prípadná neskoršia reklamácia nebude uznaná.

 

Záručné podmienky

 

a) Dĺžka záruky je uvedená na dodacom alebo záručnom liste. Táto doba začína plynúť dňom vystavenia a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje. Zákazník dostane nový záručný list, kde bude uvedené nové i pôvodné výrobné číslo. Ďalšia prípadná reklamácia sa bude uplatňovať na základe tohto záručného listu.

 

b) Ak je chyba odstrániteľná u zákazníka či v autorizovanom servise, bude chyba bezplatne odstránená, v opačnom prípade bude tovar vymenený na náklady servisného strediska. Tovar musí byť v pôvodnom obale a v úplnom stave vrátane príručiek a ostatného príslušenstva. Ku každej položke musí byť pripojená kópia dodacieho listu a presný popis chýb a početnosť výskytu.

 

c) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- poškodený tovar pri preprave (nutne riešiť s dopravcom),
- neodborné inštalácie, zachádzanie či obsluhy alebo použitie tovaru v rozpore so stanoveným technologickým postupom ,
- používaný tovar v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácií alebo iného porušenia technologického postupu,
- poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s technologickými či inými podmienkami uvedenými v dokumentácií,
- poškodený tovar nesprávnym zapojením alebo zapojením do siete neodpovedajúcej príslušnej norme STN
Reklamačné podmienky
Pri prevzatí tovaru je v záujme kupujúceho starostlivo si prekontrolovať obsah zásielky a prípadné chyby okamžite uplatniť u predávajúceho, na neskoršiu reklamáciu ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nebude braný ohľad. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku.
Doporučenie pre preberanie tovaru
Vzhľadom k tomu, že dopravu Vami objednaného tovaru vo väčšine prípadov zaisťuje tretia osoba, dodržujte nasledujúci postup:
Pri dodaní tovaru si starostlivo skontrolujte stav tovaru. Ak je všetko v poriadku, potvrďte prevzatie tovaru podpísaním dodacieho (prepravného) listu. Jeho podpísaním vyjadrujete súhlas s tým, že tovar bol dodaný bez chýb a v množstve, ktoré je uvedené v dodacom liste.
Ak má tovar akékoľvek chyby v okamihu dodania alebo nesúhlasí druh alebo množstvo, je nutné tieto skutočnosti poznamenať na dodacom (prepravnom) liste. Ak je tovar poškodený, môže kupujúci prevzatie odmietnuť.
Pokiaľ nebudú zaznamenané informácie o chybách na dodacom (prepravnom) liste, reklamačné konanie nebude zahájené.